Vol 5 No 1 (2020)
(In Publishing)
Published on November 21, 2019

Serum Homocysteine as One of the Risk Factors of Cerebral Small Vessel Disease in Chinese Patients

Yingjie Tu, Siyuan Yang, Hongmei Ding, Bilal Muhammad, Bo Du, Yingfeng Mu, Deqin Geng
DOI: 10.36922/jmn.v5i1.898

Neutrophil-to-lymphocyte Ratio as a Risk Determinant of Hemorrhage Transformation in Acute Ischemic Stroke

Shuang Ma, Bilal Muhammad, Shu Kan, Zhen-Ying Shang, Li Wang, Jin-Feng Lv, Zi-Peng Wang, Wei Wang, Xi Chen, Ying-Feng Mu, Deqin Geng
DOI: 10.36922/jmn.v5i1.900